IMG_20200226_072132_950

A EC_0 1.1.39 PKQ1.190302.001.V620A_OPEN_U_M5_20200213
FINGERPRINT: vsmart/V620A_open/V620A:9/PKQ1.190302.001/V620A_OPEN_U_M5_20200213:user/release-keys
HARDWARE: qcom
HOST: vsm-build-svr06-pp
ID: PKQ1.190302.001
IS_DEBUGGABLE: false
IS_EMULATOR: false
MANUFACTURER: vsmart
MODEL: Live
PERMISSIONS_REVIEW_REQUIRED: false
PRODUCT: V620A_open
TAGS: release-keys
TIME: 1581569679000
TYPE: user
UNKNOWN: unknown
USER: vsmart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *